Loading...
Privacy 2019-03-30T14:20:03+01:00

Privacy

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de STICHTING VRIENDEN VAN ROEMENIË (hierna: “SVVR”) verwerkt van haar donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u donateur wordt van de SVVR, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de SVVR verstrekt, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting Vrienden van Roemenië.

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel Dordrecht onder nummer11048115.

Het secretariaat is gevestigd:

Achthoven 40

4128 LW Lexmond

Secretaris is mevrouw N. G. de Groot- de Jong

Tel. 06 – 2328 4335

e-mailadres: nettydegroot@live.nl

De secretaris is ook functionaris gegevensbescherming en dus tevens verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

 1. Welke gegevens verwerkt de SVVR en voor welk doel

2.1  In het kader van uw donateurschap worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen:

 1. a) initialen en achternaam
 2. b) adresgegevens
 3. c) e-mailadres (voor zover bekend)

2.2     De SVVR verwerkt de in artikel 2, sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uw naam, adresgegevens en eventueel e-mailadres worden gebruikt voor contact met betrekking tot het donateurschap van de SVVR;
 2. uw naam, adresgegevens en eventueel e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van de periodiek van de SVVR (de Nieuwsbrief) en voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het donateurschap door de SVVR georganiseerde activiteiten;
 3. uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het donateurschapsgeld, af te wikkelen.

Gebruik e-mailadres:

Indien u wilt dat uw mailgegevens niet gebruikt worden voor de in artikel 2 sub 2.2 genoemde doeleinden, kunt u dat kenbaar maken aan de onder artikel 1 genoemde functionaris gegevensverwerking.

 1. Bewaartermijnen

3.1     De SVVR verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw donateurschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit donateurschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de SVVR de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de SVVR passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de SVVR geen enkel gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers.

 1. Inzagerecht, verwijdering, klachten en overig vragen

5.1     Via de functionaris gegevensbescherming kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De SVVR zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de SVVR uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. De SVVR zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de SVVR u hiervan op de hoogte brengen.

5.3     Indien u klachten hebt over de wijze waarop de SVVR uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de functionaris gegevensbescherming.

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.

Neem contact op!

Contact